fbpixel

De kleine lettertjesAlgemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Opdrachtbrief de volledige overeenkomst tussen MAKOFISC BV (BE 0804.535.618) en de cliënt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, zoals tussen MAKOFISC BV en de cliënt overeengekomen in de Opdrachtbrief. Elke wijziging aan deze Algemene Voorwaarden dient voor elke overeenkomst afzonderlijk schriftelijk te worden overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Opdrachtbrief en de Algemene Voorwaarden zullen de bepalingen vervat in de Opdrachtbrief primeren.

Artikel 2 – Aanvaarding en protest

Elk protest met betrekking tot de werkzaamheden of een door MAKOFISC BV uitgereikte factuur kan enkel schriftelijk gebeuren binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum. Na deze periode is iedere aansprakelijkheid in hoofde van MAKOFISC BV uitgesloten. Bij gebreke aan een tijdig en schriftelijk protest, wordt de factuur dus geacht aanvaard te zijn.

Artikel 3 – Betaling

Alle facturen uitgereikt door MAKOFISC BV dienen betaald te worden uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Een laattijdig geprotesteerde factuur is altijd integraal verschuldigd. Niet naleving van de betalingsplicht geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Per aanmaning wegens niet naleving van de betalingsplicht wordt een administratieve kost van 10,00 € aangerekend. De aanmaningen worden verstuurd 1 week na vervaldatum, 2 weken na vervaldatum en 3 weken na vervaldatum. Facturen die niet betaald worden binnen 5 werkdagen na een derde aanmaning worden automatisch via gerechtelijke weg ingevorderd. Hierbij zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, onverminderd de verhaalbaarheid van alle kosten gepaard gaande met de gerechtelijke invordering.

Artikel 4 – Nietig of tegenstrijdige bepalingen

In zoverre de bepalingen vervat in deze Algemene Voorwaarden afwijken van de bepalingen in de Opdrachtbrief zoals overeengekomen tussen MAKOFISC BV en de cliënt, hebben de bepalingen in de Opdrachtbrief voorrang. Mochten één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aantasten en/of beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling dan geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst tussen MAKOFISC BV en de geadresseerde vervat in de factuur wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Naast arbitrage of bemiddeling zoals voorzien in de Opdrachtbrief heeft MAKOFISC BV de mogelijkheid voor elk geschil inzake haar facturen tevens de bevoegde rechtbank te vatten. Alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van dergelijke rechtsvorderingen.