fbpixel

Bijzondere btw-regelingen: de margeregeling

 • Homepage
 • >
 • Blog
 • >
 • Bijzondere btw-regelingen: de margeregeling

De margeregeling voor tweedehandsgoederen

De margeregeling voor tweedehandsgoederen laat toe enkel btw aan te rekenen over de brutowinstmarge en dus niet op het volledige bedrag dat je hebt ontvangen van jouw klant. In deze bijdrage bespreken we de voorwaarden om deze bijzondere btw-regeling te mogen toepassen.

Welke goederen worden bedoeld?

Het gaat in de eerste plaats om gebruikte lichamelijke roerende goederen die, eventueel na herstelling, opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast is de regeling ook van toepassing op kunstvoorwerpen, verzamelobjecten en antiquiteiten.

Verbruiksgoederen, goederen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt  en goederen die een dusdanige herstelling ondergaan dat ze als nieuw moeten worden beschouwd, komen dus niet in aanmerking.

De doorverkoop van evenemententickets is overigens uitgesloten van de margeregeling vermist een ticket als een dienst wordt beschouwd inzake btw (toegang tot een evenement). Wanneer een ticket als verzamelobject kan worden beschouwd is de regeling echter wel mogelijk.

Voor tweedehandse vervoermiddelen gelden afzonderlijke richtlijnen.

Bij wie heb je de goederen aangekocht?

Je kan als belastingplichtige wederverkoper de margeregeling enkel toepassen op goederen die je zelf hebt aangekocht bij:

 • particulieren of niet-belastingplichtige rechtspersonen
 • een belastingplichtige die vrijgestelde handelingen verricht conform artikel 44 WBTW
 • een belastingplichtige die onder de vrijstellingsregeling kleine onderneming valt (artikel 56bis WBTW) en het betreft een bedrijfsmiddel
 • een andere belastingplichtige wederverkoper die het goed al aan de margeregeling heeft onderworpen

Kortom, deze personen hebben voordien zelf op geen enkel moment de btw in aftrek kunnen nemen toen ze de goederen zelf aankochten.

Hoe bereken je de verschuldigde btw?

Je berekent in de eerste plaats het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van het verkochte goed.
In dat verschil wordt de btw geacht inbegrepen te zijn.

Stel je koopt bij een particulier een gebruikte zetel voor 200 euro en verkoopt deze voor 500 euro, de winstmarge bedraagt dus 300 euro. Die 300 euro deel je door 1,21 om het bedrag exclusief btw te bekomen, namelijk 247,93 euro. De verschuldigde btw bedraagt bijgevolg 52,07 euro.

De verschuldigde btw moet je in principe globaal berekenen per maand of kwartaal. Onder bepaalde voorwaarden staat de fiscus echter wel toe dat je de verschuldigde btw per individuele verkoop berekent.

Het totaalbedrag van de aankopen neem je in de btw-aangifte op in rooster 81. De verschuldigde btw in rooster 54 en de maatstaf van heffing (het bedrag exclusief btw) in rooster 01, 02 of 03. Jaarlijks moet je het totaalbedrag van de verkochte goederen ook in rooster 00 opnemen wanneer je de verschuldigde btw globaal berekent.

Hoe verwerk je alles boekhoudkundig?

De aangekochte goederen dien je op te nemen in een aankoopregister totdat je de goederen opnieuw doorverkoopt. Zorg dat je de aankoop ook steeds kan bewijzen door een aankoopborderel of aankoopfactuur.

Wanneer je goederen verkoopt, maak je ofwel een uitgaande factuur op ofwel noteer je deze verkoop in het dagontvangstenboek. Meer info over het dagontvangstenboek vind je hier. Op de verkoopfactuur vermeld je “bijzondere regeling – gebruikte goederen/kunstvoorwerpen/voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten” naargelang het geval.

Maak wel duidelijk het onderscheid in de boekhouding tussen de goederen die je verkoopt onder de margeregeling en de goederen die je eventueel verkoopt onder de gewone btw-regeling.

Per maand of per kwartaal breng je het totaal van de verkopen (btw inbegrepen) en het totaal van de aankopen  over naar een vergelijkingsregister om de verschuldigde btw te berekenen.

Jaarlijks moet je een inventaris opmaken van de goederen die je verkoopt onder de margeregeling.

Wat bij intracommunautaire handelingen?

Goederen die je verkoopt onder de margeregeling en die je vanuit België verzendt naar een andere lidstaat van de EU kunnen niet worden vrijgesteld, anderzijds is de verwerving in de andere lidstaat ook niet aan de btw onderworpen en moet je deze verkopen dus niet opnemen in de ic-opgave.

De regeling inzake verkopen op afstand kan je nooit toepassen voor goederen onderworpen aan de margeregeling.

Koop je zelf goederen aan in het buitenland, dan is die aankoop niet onderworpen aan btw indien je aankoopt bij een categorie van leveranciers zoals hierboven vermeld of wanneer de levering gebeurt onder de bijzondere regeling voor verkoop op openbare veilingen.

Wanneer je de goederen stockeert in een andere lidstaat met de bedoeling om ze later in die lidstaat te verkopen dan is er sprake van een overbrenging. Toch moet je in dit geval geen bijzonder stuk opmaken en moet je deze overbrenging niet in de btw-aangifte opnemen. Er dient wel een inschrijving te gebeuren in het register van overbrengingen.

Bronnen

Meer info over de margeregeling kan je terugvinden in volgende wettelijke bepalingen en administratieve richtlijnen:

 • art. 58, §4 WBTW
 • KB nr. 53 dd. 23/12/1994
 • aanschrijving 1 dd. 02/01/1995
 • aanschrijving 2 dd. 02/01/1995
Terug naar overzicht

Wil je de margeregeling toepassen?

Laat ons samen bekijken of je aan alle voorwaarden voldoet.