fbpixel

Invoer van goederen

Aandachtspunten bij invoer van goederen

De invoer van goederen is onderhevig aan douaneformaliteiten die vaak minder goed gekend zijn en ook enkele btw-aspecten bij invoer verlies je best niet uit het oog.

In onderstaand artikel geven we enkele nuttige tips en duiden we op enkele valkuilen.

Het Enig Document

Wanneer je goederen wil invoeren in België vanuit landen buiten de EU dan moet je deze goederen inklaren bij de douane. De goederen krijgen dan de douanestatus van communautaire goederen en worden in het vrije verkeer gebracht. Meestal wordt de inklaring afgehandeld door de leverancier, een transporteur of een douane-agent wat maakt dat veel ondernemers niet vertrouwd zijn met de achterliggende formaliteiten.

De inklaring zelf  gebeurt door middel van het Enig Document en de bijhorende stukken, zoals bijvoorbeeld een (pro forma) factuur van de leverancier. Het Enig document vermeldt in vak 37 de toepasselijke douaneregeling waaronder de goederen worden ingevoerd. In vak 31 staan de toepasselijke goederencodes uit de Nomenclatuur (deze kan je hier raadplegen). Twijfel je over de juiste goederencode dan kan je steeds een bindende tariefinlichting (BTI) aanvragen welke voor drie jaar geldig is.

Deze goederencode heeft zijn belang voor het vaststellen van de waarde van de goederen. Maar opgelet… in de praktijk wordt vaak met verkeerde goederencodes en bedragen gewerkt om op die manier de waarde zo laag mogelijk te houden. Zorg dus dat je over de juiste documenten beschikt en maak duidelijke contractuele afspraken wanneer je zelf niet instaat voor de invoerformaliteiten. De douane kan immers naheffingen vorderen en boetes en intresten aanrekenen.

Vergunning ET 14000

Als je regelmatig goederen invoert of kan aantonen dat je dit van plan bent, kan je een vergunning ET14000 aanvragen. Met deze vergunning moet je de btw niet onmiddellijk betalen bij de inklaring van de goederen. Je mag de btw dan gewoon via de periodieke btw-aangifte aangeven en eventueel ook recupereren. De toegekende invoervergunning moet ook op het Enig Document worden vermeld. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je hier.

Invoerrechten en btw

Op ingevoerde goederen zijn meestal invoerrechten en btw van toepassing. De waarden waarover deze belastingen worden berekend vind je terug in vak 47 van het Enig Document (code A00 voor de invoerrechten en code B00 voor de btw).

De waarde waarop de invoerrechten worden berekend noemen we de douanewaarde en is de aankoopprijs van de goederen verhoogd met de  bijkomende kosten zoals transport, verpakking, verzekering,.. tot de plaats van invoer. De waarde waarop de btw wordt berekend, is de douanewaarde verhoogd met de invoerrechten en de bijkomende kosten tot de plaats van levering. Wie instaat voor de bijkomende kosten wordt dan weer bepaald door de Incoterm waaronder de levering plaatsvindt.

Beschik je niet over een invoervergunning dan is de btw opeisbaar op het moment van de inklaring en moet de maatstaf van heffing naast code B00 worden opgenomen in de overeenkomstige periodieke btw-aangifte.
Opgelet, deze waarde zal dus meestal niet overeenstemmen met de commerciële factuur van de leverancier!
Boekhoudkundig registreer  je het Enig Document in het aankoopdagboek.

De maatstaf van heffing wordt vermeld in rooster 87  en rooster 81, 82 of 83 afhankelijk van de aard van de goederen. De verschuldigde btw neem je op in rooster 57. Indien de btw bij invoer aftrekbaar is, neem je die op in rooster 59.

Je moet trouwens steeds in het bezit zijn van het Enig Document en hierop als geadresseerde worden aangeduid, om de btw bij invoer te kunnen recupereren. De factuur van de leverancier en/of expediteur volstaan dus niet om het recht op aftrek van de btw te kunnen uitvoeren in je btw-aangifte. Bij controle kan de onterechte btw-aftrek worden verworpen en kan de fiscus boetes en nalatigheidsintresten aanrekenen.

De geadresseerde bij invoer

Op het Enig Document wordt in vak 8 de geadresseerde van de invoer aangeduid.

Inzake btw is de geadresseerde degene aan wie de goederen worden verzonden als verkrijger of overnemer op het tijdstip waarop de btw verschuldigd wordt en, wanneer er geen verkrijger of overnemer is, de eigenaar van de goederen. De verkoper of overdrager of een vorige verkoper of overdrager mogen ook als geadresseerde optreden op voorwaarde dat men in België is gevestigd, in België voor btw-doeleinden is geregistreerd of een fiscaal vertegenwoordiger heeft aangesteld.

Bij invoer van goederen in België die worden geïnstalleerd of gemonteerd is de geadresseerde de leverancier door wie of voor wiens rekening de installatie of de montage wordt gedaan. Degene die het goed verkocht of overgedragen heeft aan de bedoelde leverancier, of een vorige verkoper of overdrager, mag als geadresseerde optreden opnieuw op voorwaarde dat men in België is gevestigd, in België voor btw-doeleinden is geregistreerd of een fiscaal vertegenwoordiger heeft aangesteld.

Wie goederen uitvoert buiten de EU om ze een herstelling, bewerking of verwerking op aanpassing te laten ondergaan, mag als geadresseerde optreden voor de toepassing van de voorziene vrijstelling bij het opnieuw invoeren.

Wanneer de medecontractant niet in België is gevestigd en niet voor btw-doeleinden is geregistreerd, mag de leverancier als geadresseerde optreden indien het gaat om leveringen op zicht, op proef en in consignatie of indien het gaat om goederen die zullen worden hersteld, bewerkt, verwerkt of aangepast, op voorwaarde dat hij de goederen nadien opnieuw uitvoert buiten de EU of ze vernietigt of dat ze hem worden overgedragen.

In de praktijk zal een Belgische webshop die rechtstreeks goederen laat versturen van buiten de EU aan particuliere eindklanten in vele gevallen trouwens wettelijk geacht worden op te treden als tussenpersoon en dus zelf als geadresseerde moeten aangeduid worden op het Enig Document. Een belangrijke element hierbij om tot een juiste btw-technische analyse te komen is de toewijzing van het vervoer aan de juiste contractuele relatie.

Wanneer de verkeerde geadresseerde wordt vermeld op het Enig Document kan de fiscus boetes opleggen.

Terug naar overzicht

Vragen over btw bij invoer?

Contacteer ons voor een grondige btw-analyse van jouw import activiteiten.