fbpixel

Crypto & belastingen – meldingsplicht buitenlandse rekening

  • Homepage
  • >
  • Blog
  • >
  • Crypto & belastingen – meldingsplicht buitenlandse rekening

Vallen cryptorekeningen onder de meldingsplicht van een buitenlandse rekening?

In onze reeks over cryptovaluta en andere blockchain-toepassingen bespreken we de fiscale behandeling ervan vanuit verschillende invalshoeken.

Deze eerste bijdrage verduidelijkt welke soort cryptorekeningen onder de meldingsplicht vallen en bijgevolg door de titularis ervan kenbaar moeten worden gemaakt.

Niet onbelangrijk aangezien je in principe een sanctie kan oplopen wanneer je niet voldoet aan deze meldingsplicht.

belastingen

Meldingsplicht via de aangifte personenbelasting én via het Centraal Aanspreekpunt

Ben jij (of jouw partner of kinderen) titularis van een buitenlandse rekening? Dan moet je het bestaan ervan en het land waarin de rekening wordt aangehouden sinds aanslagjaar 2012 via de aangifte personenbelasting verplicht kenbaar maken op basis van artikel 307§1/1, a) WIB92. Voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) doe je dat via aankruisen van code 1075-89 in vak XIII. A.

Bovendien moet je deze rekening en de details ervan ook melden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Dit is een elektronische databank die aanvankelijk werd opgericht via de wet van 8 juli 2018 met het oog op het verzamelen van alle rekeningnummers en contracten die door natuurlijke personen en rechtspersonen worden aangehouden bij financiële instellingen in België. Dit stelt de fiscus in staat om meteen de juiste financiële instelling te contacteren in het kader van een fiscaal onderzoek.

De melding omvat specifiek het rekeningnummer, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land waar de rekening werd geopend.

Een rekening bij PayPal, Amazon, Facebook, etc… dien je ook te melden indien je deze voor zakelijke doeleinden gebruikt of wanneer de bedragen op die rekening hoger zijn dan de betalingen die je er doorgaans mee uitvoert voor de aankoop van goederen of diensten. We verwijzen hierbij naar volgende officiële bron. In de praktijk dien je het e-mailadres te melden waarmee je aanmeldt bij deze platformen.

Vallen cryptowallets ook onder deze meldingsplicht?

In het verslag aan de koning bij het Koninklijk Besluit dd. 03/04/2015 valt het volgende te lezen:

Onder “buitenlandse rekening” moet worden verstaan, overeenkomstig artikel 307, § 1, tweede lid, WIB 92, iedere rekening van elke aard gehouden bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling, waarvan de belastingplichtige en de kinderen wiens inkomsten overeenkomstig artikel 126, § 4, WIB 92 bij die van de ouders worden gevoegd, op enig ogenblik houder of medehouder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk.

Met “buitenlandse rekening” wordt bedoeld elke specifieke onderverdeling in het boekhoudplan van de in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling, die tot stand is gekomen ten gevolge van het sluiten van een bancaire of financiële overeenkomst met de belastingplichtige, alleen of gemeenschappelijk met andere personen, en die het mogelijk maakt op een individuele basis de stromen en saldi van monetaire of financiële activa te registreren en op te volgen welke door de betrokken instelling worden bewaard voor rekening van deze belastingplichtige, alleen of samen met andere personen, of die door de betrokken instelling ter beschikking van deze laatsten worden gesteld.

Het is dus van belang te bepalen wie precies als buitenlandse bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling wordt beschouwd. De tekst vermeldt hierover het volgende:

De in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen zijn de instellingen die, in het buitenland en beroepshalve, financiële diensten verlenen van dezelfde aard als de gelijkaardige, in België gevestigde instellingen.

Buitenlandse online marktplaatsen, zogenaamde “centralized crypto exchanges”, bieden vaak een cryptowallet aan en stellen de gebruiker bijgevolg in staat om via hun platform cryptomunten aan te houden, te verhandelen en om te wisselen . Ze fungeren hierbij als tussenpersoon voor financiële transacties en voldoen in die zin aan de definitie van bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen. Zowel de aangehouden cryptowallet als de gekoppelde fiat-rekening vallen dan in principe onder de meldingsplicht. In de praktijk zal je dan de publieke sleutel moeten melden bij het CAP.

Maar niet alle cryptowallets worden aangehouden via een buitenlandse tussenpersoon. Bij verschillende online cryptowallets vinden de transacties rechtstreeks plaats tussen koper en verkoper en komt er dus geen tussenpersoon aan te pas.
Denk daarnaast ook aan offline cryptowallets die je volledig zelf beheert (hard wallets, paper wallets,…). Deze hoeven in principe niet worden gemeld op basis van de huidige fiscale wetgeving.

Uitwisseling van informatie

Europese wetgeving verplicht financiële instellingen om sinds 2017 de gegevens van buitenlandse rekeninghouders door te spelen aan de nationale fiscale administratie die deze inlichtingen op haar beurt via de Common Reporting Standard doorspeelt aan de fiscale administratie van de lidstaat waarin de rekeninghouder zijn fiscale woonplaats heeft. Ook met landen buiten de Europese Unie werden al soortgelijke afspraken gemaakt, de volledige lijst vind je hier.

Niet onbelangrijk als je weet dat het niet melden van een buitenlandse rekening in principe kan worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 50,00€ tot 1.250,00€ op basis van artikel 445 §1 WIB92.

Bovendien startte de Europese Commissie een consultatieronde inzake DAC 8. Deze richtlijn beoogt het automatisch uitwisselen van informatie omtrent handel in crypto-assets met het oog op belastingheffing door de lidstaten. Het documenteren van transacties zal dus alleen maar aan belang toenemen om discussies bij een fiscale controle te vermijden.

Meer daarover in een volgende bijdrage.

 

Ontdek hieronder ook de andere artikelen in onze reeks over cryptovaluta en andere blockchain-toepassingen.

Terug naar overzicht

Hulp nodig bij je aangifte personenbelasting?

Maak vrijblijvend kennis met Makofisc en vind de ondersteuning die je zoekt.